درخواستهای کمک هزینه شرکت در کنفرانس های بین المللی چگونه بررسی خواهد شد؟

در انتهای هر فصل درخواستهای شرکت در کنفرانسهای فصل آینده بررسی خواهد شد و با توجه به کیفیت کنفرانسها و منابع موجود تصمیم گیری خواهد شد. برای جزییات بیشتر به صفحه کمک هزینه شرکت در کنفرانس های بین المللی مراجعه کنید.