آیا در کمک هزینه ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن، مسکن به نام فرد متقاضی رهن خواهد شد؟

خیر مسکن مورد نظر توسط موسسه حامی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان رهن شده و متقاضی می تواند به مدت سه سال در آن مسکن اقامت داشته باشد. دریافت این تسهیلات رقابتی می باشد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه تسهیلات مسکن مراجعه کنید.