سید مصطفی ضیایی

رشته سیاست‌گذاری عمومی / دانشگاه کلمبیا

زادهٔ سال ۱۳۷۱ در تهران. از نوجوانی گرایش زیادی به مدیریت و رهبری در خود می دید و رویای نقش آفرینی در یک دگرگونی بزرگ را در سر می پروراند. در سال ۱۳۹۰ و با فرادید داشتن کشش درونی به رشته مدیریت و اقتصاد و همچنین چگونگی آموزش دانش انسانی و مهندسی در کشور، رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی شریف را برگزید.
در میانه انجام پروژه‌هایی برای سازمان‌های دولتی و عمومی زیر نظر دکتر علینقی مشایخی، با راهنمایی ایشان با رشته سیاست‌گذاری و حکمرانی عمومی آشنا شد و آن را هم آهنگ با اهداف، رویاها و توانایی‌هایش دید.
شروع زیست حرفه‌ای و شغلی او در معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. پس از آن به پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف که مشاور و مجری برنامه اشتغال و معیشت کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه بود، پیوست. فعالیت در زمینه توسعه در ایران و دیدن ناتوانی خود از منظر دانش، تجربه و مهارت در مواجهه با بسیاری از مسائل او را به درخواست برای پذیرش در رشته سیاستگذاری عمومی و حکمرانی عمومی در ۴ دانشگاه در آمریکا واداشت. در نهایت از دانشگاه کلمبیا برای رشته حکمرانی عمومی و از دانشگاه میشیگان برای رشته سیاستگذاری عمومی پذیرش دریافت کرد و در لیست انتظار رشته حکمرانی عمومی دانشگاه هاروارد و سیاستگذاری عمومی دانشگاه شیکاگو قرار گرفت. هم اکنون مشغول تصمیم گیری میان دانشگاه کلمبیا و میشیگان و چشم به راه نتیجه دانشگاه هاروارد و میشیگان می‌باشد. برنامه او پس از پایان خواندن این رشته، کار کردن در یک سازمان مشاوره ای، عمومی و یا دولتی برای دستیابی به تجربه بیشتر و سپس خواندن دکترا در یک رشته مرتبط، با تمرکز بر یک مساله خاص کشور است. بسیار امیدوار است که آنگاه آمادگی روبرو شدن با مسائل کشور و کاستن از پیامدهای مخرب آن را داشته باشد.